Rolling Door Motor
động cơ màn trập không chổi than ac / dc


Nhỏ hơn! Mạnh mẽ hơn nữa! Nhanh hơn nữa! Dễ dàng hơn với cài đặt!

Cơ thể của động cơ cửa không chổi than nhỏ hơn và tinh tế như một người mạnh mẽ, tốc độ nâng nhanh hơn, thích ứng với nhu cầu thị trường.

    Tổng cộng

    1

    Trang